การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกองทุนที่กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ ให้ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา คณะกรรมการฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อเป็นการสร้างมหากุศลให้แก่ชีวิตและครอบครัว โดยร่วมทอดผ้าป่าในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถนนเฟื่องนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Untitled-1

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-4 Untitled-5

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี

Untitled-6

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน

Untitled-7 Untitled-8 Untitled-9 Untitled-10