กองทุนพัฒนาเด็กชนบท

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้ากองทุน

ร่วมสนับสนุนสินค้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท รายได้ทั้งหมดนำเข้าสมทบกองทุนเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบท

รายละเอียดเพิ่มเติม